شهید گمنام--علی حسن نژاد

:: شهید گمنام--علی حسن نژاد

مه دله غم دپیته غم دپیته

إفرادار بیمه و بهیمه پیته

إفرادار بیمه و بشکسه چله

غرصه سیو چادر بزو مه دل دله

غرصه غرصه غرصه خروار به خروار

غرصه إنه إنه قطار به قطار

بورم صحرا بورم جنگل بورم دشت

پسرِه بوردِه راه ره بزنم گشت

آهای مِزیره مرد،چی کار هاکردی

مه ره سر بیشتی و تینار هاکردی

دو ساله بوردی و دیگر نموئی

پاره بیه منه جیگر،نموئی

چند ساله راه دارمه تا ته دگردی

دست به دعا دارمه تا ته دگردی

مره بکوشته ته چشم انتظاری

رفاقت این نِیه بُوری تیناری؟

در که صدا کنه گمبه بِموئی

ته مار دعا کنه گمبه بموئی

ته ماره بِرمه واره کور هاکرده

ونه دله ته داغ ناسور هاکرده

مه دست و مه دل و صدا بمرده

برمه نکمه،مه دل باد بکرده

شِه مزیره ریکای دوربگردم

نومزه گیره ریکای دور بگردم

ته تازه نوج بزه ریشه بلاره

ته رج دره مه سرپیشه بلاره

شه می ره چَم دایی ته دور بگردم

غرصه ره رم دایی ته دوربگردم

أشون ته عکسِ می رِه چم هادامه

ته عکسه شیشه ره شبنم هادامه

دل ره خربزه واری قاچ هادامه

تا قد داشتمه عکسه ماچ هادامه

امسال ننی کَرّ ره کوفا هاکنی

بینجه هپاچی و سما هاکنی

إمسال ننی تره داماد هاکنم

دوست و رفیقونه دلشاد هاکنم

دامادی رخت ره هر روز بو کشمبه

ورمه وره بازار اتو کشمبه

پنج شنبه نماشون مه گس کفنه

غرصه ورگ وونه و مره لفنه

شومبه مزار ته ره پیدا نکمه

دله قرار تره پیدانکمه

بورم جبهه سنگر به سنگره بگردم

داد بکشم پسر پسر بگردم

اینجه جنگه اینجه خون و تفنگه

اینجه جنگه اینجه شونگ و شونگه

مه سر تیر و تفنگ ، مه سرگلیله

اینجه خون روش بیته کیله به کیله

اینتا لینگ کِنِه شِه چه راه نشونه

صاحاب کو به ونه همراه نشونه

اینتا دست کنه شه که دِم هادائه

حلقه دارنه گمونم نو زوماهه

کوتر إسپه بال ته ره ندیمه

بیمومه ته دنبال ته ره ندیمه

گننه ته ره اروند او بورده

گننه ته ره کوسه ماهی بخرده

گننه تانکه زنجیره بن، راستیه؟

دشمن توپ و تیره بن ، راستیه ؟

مسلمانون مسلمانون ، مه سینه

مه دل که دل نیه، کینوئه کینه

مه ره تور بزه چو هاکرده دشمن

کوتره پر پتو هاکرده دشمن

مه سره تش دچینه من شه دومبه

مه کوتره پر بچینه من شه دومبه

مه صدا لو نینه چه چی بهووم

مه چشم سو نینه چه چی بهووم

ته پوتین و پلاک ره راضی بیمه

تنه بپیسه ساک ره راضی بیمه

ته هسکائه جا مه دل رضائه

دل ره راضی کمبه ته هسکائه 

شعر از : علی حسن نژاد


شعر و غزل منبع : شعر و غزلشهید گمنام--علی حسن نژاد
برچسب ها : غرصه ,اینجه ,هادامه ,بیمه ,بگردم ,هاکرده ,هاکرده دشمن ,راضی بیمه ,جنگه اینجه ,اینجه جنگه ,غرصه غرصه

سرخ سه

:: سرخ سه

 

سرخ سه

سیب سرخ

اون سرخ سه اون دار سر

آن سیب سرخ بر روی درخت       

خوردِ خنه ، رواق سر

آن خونه کوچک روی ایوان

رز میچکا ، یتا یتا

گنجشک های کوچک یکی یکی

 دونه چینه اون نال ور

کنار ایوان دانه می چیدند

نارنج او آبگوشت او

آب نارنج با آب آبگوشت                  

طاس دله پیاز ور

داخل کاسه در کنار پیاز

پیاله ها اساس جه پر

کاسه ها پر از محتویات آبگوشت             

مهمونای این ور اون ور

در این سو و آن سوی مهمانها

عمه ماری انشوی کش

عمه ماریا در کنار درخت نارنگی 

 سیر ترشی داشته کش به کش

سیرترشی داشت کنار هم چیده

اون گرد دیم اسبه رو

آن سپید روی با صورت گرد

کتاب خوندسته سر به سر

پشت سر هم کتاب میخواند و توجهی به اطراف نداشت

عمه پسر حاجی رضا

پسر عمه ام حاجی رضا             

چارزانو نیشته پشت در

در پشت در اما چهار زانو نشسته است

#کدخدا_نظرنژاد

https://telegram.me/joinchat/AZDXsDwAOczLyC2O2Gam6w


شعر و غزل منبع : شعر و غزلسرخ سه
برچسب ها :

زن خواخرک 1

:: زن خواخرک 1

    

    زن خوُاخِرک رِ بَدیمه لوُچه دَکتِه

    وِنِ سُوالِ بِن اَخم ، دِ مِن نیم کَته

     پیک نیک وَر دَهیه خارِشتی پَته

     اِما رِ دعوت هاکارده کَئی پَته

    شعر: کدخدا

   برگردان به فارسی:

  خواهر زن ام را دیدم که خیلی ناراحت بود
  زیر پیشانی اش اخم بود به اندازه دو نیم من
  کنار پیک نیک نشسته بود ودر حال پختن خورشت بود
  با این همه مرا دعوت به خورشت کدو پخته کرد
   نظرنژاد -کدخدا       


شعر و غزل منبع : شعر و غزلزن خواخرک 1
برچسب ها :

شهراد میدری

:: شهراد میدری

 

شیرین عســـلم! شهد شکر ! دلبر نازم!
با آب نبات لب قنـــــدت بنـــــــــوازم

بد عادت هر بوسه ی طعم  شکــــلاتم
یک روز نباشی تو بگــــــو با چه بســازم؟

شاتـــــوت به خونم بچکان بیشتر از پیش
لذت بدوان در رگ پرسوز و گدازم

شیــــرینی و با تیشه به جان تو میافتم
فرهادم و از کــــــــوه چرا کاه نسازم؟

بگذار در آغـــــــوش تو آرام بگیــــرم
ممنــوع نکن خاسته ی غیر مجــــازم


نوشت ملکه! گرچه که با نیش، قشنگ است
تنها نه فقط بوسـه که من طالب گـــازم

کندوی طبیعـی لبت "منطقه ویژه"ست
حتا عســـــــــــــلویه ندهد اینهمه فازم

باید سر خرمــــــــای بمت شرط ببندم
هرچند در این بازی، چون ارگ ببازم

تنها تو "الف" هستی و از "اشهد" هر بار
رو سوی تو جز "شهــد" نخانم به نمازم

شاعر تویی و هر غزلم طعم لب توست
بگـــــــــذار شود فاش برای  همه رازم

شهراد میدری


شعر و غزل منبع : شعر و غزلشهراد میدری
برچسب ها :

چله شو

:: چله شو
چله شو
رها این خِنه رِ از غم هاکانم           قَجر قوری رِ چایی دَم هاکانم
تَش هاکانم هیمه چِچ کِل بَواشه     سیا کتری اُو رِ زَمزم  هاکانم
بخونم کتولی ، نجما ، امیری         تِه جیگر خالی از ماتم هاکانم
تِه زخما ر دَوندم ناسورِ زخم          ضِمات بَیرم سیا مَلهم هاکانم
بَخوندم چِلچِلا واری تیناری            تَشِ وَر لَله ر همدم هاکانم
اَنده اَسلی دَشندم کیله باوه         تِه دردِ وِن دِله قارزم هاکانم
مِکِنا ر بیِل جنگل بَخواسه            ته کیکمِ پَلی سَر خم هاکانم
تِه چشمای دِله کُول خُورنه می دل   تِه صحرای دِله تِتِم هاکانم
تِه اَنگوس ر گزنه بَزّوئه نیش           تِه زَخمار ضِمات پَیلم هاکانم
نهار دشت دِله شالی زمین سَر       پِلا ، خارشتِ، ماتن جم هاکانم
سرآیته وَنوشه دشتی  میون ر       تِه لینگ رج ر من سِرسِم هاکانم
بَخونم چِله شو حافظ ،امیری          وِشون، شعرا جه، دیم تِرشِم هاکانم
هِنیشیم کُرسی بِن ته دست بَیرم     من و ته عاشقی مَکم هاکانم
شاعر:  #نظرنژاد_کدخدا
@
NAZARNEZHAD_KADKHODA2
برگردان به فارسی:
1-این خانه را از غم رها میکنم و با قوری قدیمی(طرح قجری) چایی دم میکنم
2-آتشی به پا میکنم هیزم مشتعل بشه و آب کتری سیاه را آب زمزم میکنم
3-میخونم ترانه های کتولی و نجما و امیری را  و از غم ، دل و جانت خالی میکنم
4- زخم های کهنه (ناسور ) را می بندم و رویش را ضمات می کنم با مرهم سیا
5-مثل چلچله می چرخم به تنهایی و در کنار آتش همدم ناله های نی (لله) میشوم
6-آنقدر اشک میبارم که از اشک هایم جوی درست شود تا غمهایت را در گرداب (قرزم) آن غرق کنم
7-روسریت بر سر بگذار بماند تا دلم آرام بگیرد در حضور قد افرای(کیکم) تو سرم را خم میکنم
8-در چشمان تو دل من می جوشد (اشاره -قلیان) و توتونش را در باغچه دلت می کارم
9-انگشت ترا گیاه گزنه گزیده برای التیام با گیاه پیلم(پلم – پهلم) ضماتش میکنم
10-کنار زمین شالیزار پلو و خورشت فسنجان (آغوز خرشت - ماتن جم) درست میکنم
11-بنفشه تمام دشت را پر کرده و من جا پای هرقدمت را پونه کاری(سرسم)  میکنم
12-شب چله حافظ و امیری بخونم و شعرهایشان را روی صورتم نقش (ترشم) کنم
13- دستت را زیر کرسی بشینم بگیرم تا به این وسیله عاشقی بینمان را محکم کنم
شعر: نظرنژاد_کدخدا
@NAZARNEZHAD_KADKHODA2

 


شعر و غزل منبع : شعر و غزلچله شو
برچسب ها : هاکانم ,میکنم ,دِله ,امیری ,نظرنژاد کدخدا

غزل شالی

:: غزل شالی

 


 

غزل شالی

سلام عزیزان، حالِ شعرتان! عالی              و شعر می آید به تو، چه خوشحالی!

هیس... کمی شعر گفته ام...من هم          چه اتفاق بزرگی ، کمی شدم خالی !

صدای کر کر خنده ،ردیف آخر ... چپ          و سمت راست نشسته جناب... جنجالی

آهای... با توام عزیزم جواب بده           چو ماست در ته سالن سپید می نالی

سری روی گوشی و... سری پسِ گوشی              دو صندلی سه نفر ، دو صندلی خالی !

من از جنوبِ شمالم و پاسبان غزل               بیا به دفتر شعرم نشا نما شالی

من از شما هستم، دوشنبه ها تا شعر         به پاس لطف شما می زنم غزل فالی

که چند بیتش سبز ، وچند اوق اش سرخ           کمیش رنگارنگ ، کمیش خالخالی

 

#نظرنژاد_کدخدا

@nazarnezhad_kadkhoda2


شعر و غزل منبع : شعر و غزلغزل شالی
برچسب ها : شالی

خوشا دردی که درمانش حسین (ع) است

:: خوشا دردی که درمانش حسین (ع) است

خوشا دردی که درمانش حسین (ع) است
خوشا آن سر که سامانش حسین (ع) است
دل هرکس سری دارد ز سودا
خوشا عهدی که پیمانش حسین (ع) است
هزاران در بروی خلق بازست
خوشا آن در که دربانش حسین (ع)است
زمین نه، آسمان هم گریه دارد
خوشا چشمی که بارانش حسین (ع) است
نشسته کربلا بر سفره ی عشق
زراه دور مهمانش حسین (ع) است
چه می گوید به نجوا زینب اش را ؟
سرِ پرخون بدامانش، حسین (ع) است
هدف وصل است بی آبی بهانه است
سرم را نقش سلطانش حسین (ع) است

روح اله نظرنژاد-(کدخدا)


شعر و غزل منبع : شعر و غزلخوشا دردی که درمانش حسین (ع) است
برچسب ها : حسین ,درمانش حسین ,خوشا دردی

گل نکند عشوه در بهار محمد(ص)

:: گل نکند عشوه در بهار محمد(ص)

گل نکند عشوه در بهار محمد (ص)

جان نکند شکوه در کنار محمد (ص)

جامه دران غنچه ، بیقرار محمد (ص)

گل نکند جلوه در بهار محمد (ص)

                                 رونق گل میرود عذار محمد (ص)

ابربپا خاست باز طی شده بهمن

باغ چه دارد بجز عذار تو برتن

غنچه برون کرد باز جامه به گلشن

گل شود افسرده از خزان و ولیکن

                                 نیست خزان از پی بهار محمد (ص)

شهپر عشقش نقشِ بال شقایق

ره بنما تا بشوم عاشق لایق

سایه لطفش نشسته بین دقایق

سایه ندارد ولی تمام خلایق

                             سایه نشینند در جوار محمد (ص)

کرده تبسم لبت به لاله و ریحان

غبطه به معراج تو خوردند حبیبان

سایه ی الطاف تو، داده به تن جان

سایه ندارد ولی به عالم امکان

                              سایه فکندست اقتدار محمد (ص)

سرو فرو ماند از صعود کمالش

گفته اذان ماذنه با صوت بلالش

شمس فرو ماند از سرور خیالش

سایه نمی ماند از فروغ جمالش

                                   هاله ی نور است در کنار محمد (ص)

دلبر مکی زدلم پاک کن آلام

ماه ربیع است دگر پخته کن این خام

نور حضورش شکست ظلمت اوهام

شمس رخش هم جوار زلف سیه فام

                                      ایت والیل ووالنهار محمد (ص)

میشود آیا بنشینم سر کویش

تا که بگیرم اثر ز طلعت رویش

تازه کنم جان و دل از قمصرِ بویش

تا که بماند اثر زنکهت مویش

                             خاک حسین است یادگار محمد (ص)

دلبر من خاک کف پاش توتیاست

این چه شمیم است که از دور هویداست

گفت : ترابش اثر خاک تن ماست

تربت خوشبوی کربلای معلاست

                                    یک اثر از موی مشکبار محمد (ص)

من چه بگویم که حسان گفت سخایش

جن و ملک جمله ثنا خوان صفایش

من چه بگویم که خدا کرده دعایش

من چه بگویم (حسان )به مدح و ثنایش

                                    بس بودش مدح کردگار محمد (ص)


شعر و غزل منبع : شعر و غزلگل نکند عشوه در بهار محمد(ص)
برچسب ها : محمد ,سایه ,نکند ,بهار ,بگویم ,ماند ,بهار محمد ,       سایه ,سایه ندارد ,کنار محمد ,نکند عشوه

سمیه قبادی،وقتی انار در تن من می رسد خوش است

:: سمیه قبادی،وقتی انار در تن من می رسد خوش است

 

وقتـی انـار در تن من میرسـد خوش است

دستت به باغ دامن من میرسد خوش است

از روسری بخواه خودش را بیافکند

دستت بگو که موی مرا تابی افکند

از من که بیت بیت تو هستم غزل بخواه!

از من که کوهپایه ترینم عسل بخواه!

دست مرا بگیر به آن دورها ببر!

من را به خواب تک تک انگورها ببر!

تا من ترانه ای بشوم لای دفترت

با من بخندی و بشوم باز دلبرت

به دکمه های پیرهنت دعوتم کنی

شعری شوم نشسته به میز مجاورت

من شعر شعر شعر شوم بین دستهات

تا تو مرا بخوانی و من هم برابرت

مستم شوی برقصی و بر سرزمین من

لبریز از شکوفه ی گیلاس پیکرت

سرمای دلپذیر! که در استخوان من

حل میشوی که سخت بگیریم در برت-

خوابم به چشمهای تو میریزد و هنوز

جریان گیسوان من از خواب بسترت

ای قهوه خانه های جهان چشمهای من-

گمنام مانده است به پهنای بندرت

ابری ترین هوای جهانم بدون تو

اصلا" امید نیست بمانم بدون تو

از من بگیر شنبه ی تلخ چهار را

این بی تو سالهای بدون بهار را

دست مرا بگیر به آن دورها ببر!

من را به خواب تک تک انگورها ببر!

سمیه قبادی "

 


شعر و غزل منبع : شعر و غزلسمیه قبادی،وقتی انار در تن من می رسد خوش است
برچسب ها : خواب ,بگیر ,بخواه

ایرج میرزا- شراب

:: ایرج میرزا- شراب

ابلیس شبی رفت به بالین جوانی

آراسته با شکل مهیبی سر و بر را

گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهار

باید بگزینی تو یکی زین سه خطررا

یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار

یا بشکنی از خواهر خود سینه و سررا

یا خود ز می ناب کشی یک دو سه ساغر

تا آن که بپوشم ز هلاک تو نظر را

لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت

کز مرگ فتد لرزه به تن ضیغم نر را

گفتا پدر و خواهر من هر دو عزیزند

هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را

لکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد

می نوشم و با وی بکنم چاره شر را

جامی دو بنوشید و چو شد خیره ز مستی

هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر

را ای کاش شود خشک بن تاک و خداوند

زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را

ایرج میرزا


شعر و غزل منبع : شعر و غزلایرج میرزا- شراب
برچسب ها : خواهر